Ogólne warunki najmu

1. Rozpoczęcie najmu, obowiązek zgłoszenia usterek, odbiór przedmiotu leasingu (dalej: „lo”)

Podstawowy nieodwołalny okres najmu rozpoczyna się pierwszego dnia kwartału kalendarzowego lub, jeśli uzgodniono płatności miesięczne, pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego po dostarczeniu LO. W przypadku dostarczenia LO wcześniej niż w dniu rozpoczęcia podstawowego okresu najmu, Najemca płaci 1/30 miesięcznej ceny najmu za każdy dzień okresu interwencyjnego. Najemca dokładnie sprawdzi LO w momencie dostawy lub natychmiast po dostawie pod kątem kompletności, prawidłowego działania i zgodności oraz (jeśli dotyczy) zgłosi wady i braki. Po ustaleniu przez Najemcę, że dostawa została zakończona, a LO jest w stanie uzgodnionym w umowie, Najemca potwierdzi dostarczenie LO Wynajmującemu za pomocą potwierdzenia dostawy lub innego dokumentu udostępnionego przez Wynajmującego.

2. Odnowienie, zakończenie najmu, zwrot lokalu

Umowa najmu („Umowa”) jest automatycznie przedłużana na okres dwunastu miesięcy, jeżeli nie zostanie wypowiedziana na piśmie przez jedną ze stron co najmniej na trzy miesiące przed końcem podstawowego okresu najmu lub okresu przedłużenia. Po rozwiązaniu Umowy - nawet jeśli wcześniej niż w uzgodnionym terminie - Najemca zwróci LO Wynajmującemu w stanie funkcjonalnym i akceptowalnym w umowie w ciągu pięciu dni roboczych. Wszelkie dane wprowadzone przez Najemcę muszą zostać całkowicie usunięte. LO zostanie zwrócone na koszt i ryzyko Najemcy na adres siedziby Wynajmującego lub, jeśli Wynajmujący podał Najemcy na piśmie, na inny adres. Jeżeli LO nie zostanie zwrócone w terminie, Wynajmujący ma prawo, ale nie obowiązek, odebrać LO lub zlecić jego odebranie na koszt Najemcy. Najemca zrzeka się wszelkich praw zatrzymania LO.

W przypadku rozwiązania Umowy z przyczyn, za które Najemca jest odpowiedzialny lub w którym można go przypisać, uważa się, że Najemca zalega z zapłatą odszkodowania należnego Wynajmującemu, jeżeli Najemca nie dokona takiej płatności w terminie 14 dni od otrzymanie wypowiedzenia.

W przypadku śmierci Najemcy spadkobiercy nie przysługuje prawo do wypowiedzenia Umowy.

3. Dostawa i prawa najemcy / użytkowania

Najemca ponosi koszty dostawy LO (o ile nie uzgodniono inaczej). Wynajmujący niniejszym przenosi na Najemcę prawa sprzedawcy / dostawcy w zakresie dostawy umownej i (ewentualnej) niezgodności, z wyjątkiem prawa do zwrotu ceny zakupu. Za realizację tych praw odpowiada Najemca

Najemca zobowiązany jest do przestrzegania instrukcji obsługi sprzedawcy / dostawcy i producenta w zakresie działania LO, a także wszelkich obowiązujących wymagań prawnych w tym zakresie.

4. Ryzyka związane z lo

Najemca ponosi ryzyko utraty, zniszczenia lub uszkodzenia LO oraz ryzyko braku zapłaty przez osoby trzecie, które są za to odpowiedzialne. Jako właściciel LO, Wynajmujący wykupił ogólne ubezpieczenie majątkowe u uznanego ubezpieczyciela zgodnie z Ogólnymi warunkami ubezpieczenia od szkód, z którymi można zapoznać się i pobrać ze strony https://www.grenke.nl/nl / voor-klanten / pliki do pobrania . Najemca ponosi koszty objęcia LO w ramach niniejszego ubezpieczenia. Najemca ma zawsze prawo, a jeśli Wynajmujący tego zażąda, także obowiązek, wykupić ubezpieczenie od szkód dla LO na zwykłych warunkach na własny koszt u wybranego przez siebie ubezpieczyciela. Najemca musi wówczas przedstawić dowód istnienia wspomnianej ochrony ubezpieczeniowej. Jeżeli Wynajmujący ma uzasadnione zastrzeżenia do ubezpieczyciela i / lub warunków ubezpieczenia, Najemca wykupi ubezpieczenie u innego ubezpieczyciela i / lub na akceptowalnych warunkach.

5. Ubezpieczenia i świadczenia

Najemca niniejszym przenosi na Wynajmującego (o ile jest to konieczne z góry) roszczenia / prawa wynikające z zawartej przez niego polisy ubezpieczeniowej w odniesieniu do LO i wobec (ewentualnych) osób trzecich, które spowodowały szkodę LO. Wynajmujący jest zawsze uprawniony do zgłoszenia przelewu. Na żądanie Wynajmującego Najemca będzie zobowiązany do wyegzekwowania takich roszczeń w imieniu Wynajmującego w przypadku wystąpienia szkody i żądania zapłaty od Wynajmującego. Najemca ponosi wszelkie franszyzy, zgodnie z polisą ubezpieczeniową. Świadczenia z polisy ubezpieczeniowej i wypłaty odszkodowań przez osoby trzecie muszą zostać wykorzystane do naprawy lub wymiany LO lub do odszkodowania za szkody. Jeżeli koszty naprawy przekroczą w tym czasie połowę wartości rynkowej LO, Najemca może wypowiedzieć Umowę na piśmie ze skutkiem natychmiastowym. Jeżeli Najemca wypowie Umowę z tego powodu, Najemca musi postawić Wynajmującego w takiej samej sytuacji, w jakiej znajdowałby się na (uzgodnionym zwykłym) zakończeniu Umowy, gdyby LO nie doszło do szkody. W takim przypadku Najemca będzie winien Wynajmującemu odszkodowanie zgodnie z Artykułem 11 niniejszych Ogólnych Warunków Najmu, powiększone o wartość rezydualną LO, zgodnie z zapisami Leasingodawcy.

6. Użytkowanie, koszty i naprawy

Najemca będzie przestrzegał zaleceń dostawcy i producenta, a także wymogów prawnych dotyczących funkcjonowania LO i zapłaci wszelkie koszty, podatki i opłaty związane z użytkowaniem lub posiadaniem LO oraz wszelkie inne koszty. Najemca na swój koszt utrzyma LO w stanie akceptowalnym w umowie i funkcjonalnym (w tym zakup zalecanych aktualizacji) do czasu zwrotu LO Wynajmującemu. Ponadto Najemca zwolni Wynajmującego z wszelkich roszczeń zgłoszonych przez osoby trzecie w wyniku uzgodnienia, operacji lub praw własności w odniesieniu do LO. LO nie może zostać przekazane dealerowi / dostawcy ani osobom trzecim, z wyjątkiem prac naprawczych i tylko w wymaganym do tego okresie.

7. Odpowiedzialność, prawa i obowiązki leasingodawcy w przypadku wad, gwarancje

Wynajmujący wyłącza odpowiedzialność za jakiekolwiek wady LO iw związku z tym Wynajmujący przy zawarciu Umowy przejmuje najemcę prawa w stosunku do sprzedawcy / dostawcy w zakresie wad i niezgodności LO, z z wyjątkiem prawa do zwrotu ceny zakupu. W przypadku stwierdzenia wad lub w przypadku problemu z gwarancją Najemca musi niezwłocznie skorzystać z tych uprawnień. W przypadku obniżenia ceny lub rozwiązania umowy kupna Najemca zażąda zapłaty od Wynajmującego. Najemca jest uprawniony do wstrzymania płatności należnych kwot tylko wtedy, gdy po zawiadomieniu o zwłoce sprzedawca / dostawca nie zastosuje się do (dodatkowego) przestrzegania przez dealera / dostawcę, a dealer / dostawca w sposób oczywisty zaakceptuje wniosek Najemcy o obniżenie ceny lub rozwiązanie zakupu umowy lub jeśli Najemca wszczął postępowanie sądowe przeciwko dealerowi / dostawcy. To samo dotyczy strony, która udzieliła gwarancji na LO. Prawa wynikające z wad LO (w każdym przypadku) wygasają po upływie jednego roku z powodu przedawnienia. Powyższe prawa Najemcy nie dotyczą wykorzystanych LO.

8. Odpowiedzialność Wynajmującego

Wynajmujący ponosi odpowiedzialność za niepowodzenie LO, jeśli on lub jego przedstawiciel (i) fałszywie zataił wadę lub (ii) udzielił gwarancji w odniesieniu do LO. Wynajmujący odpowiada za roszczenia z tytułu szkód wynikających ze śmierci, obrażeń kończyn lub uszczerbku na zdrowiu, za które Wynajmujący ponosi wyłączną odpowiedzialność. To samo dotyczy szkód wyrządzonych w mieniu lub szkód finansowych wynikających z umyślnego działania lub rażącego niedbalstwa Wynajmującego. W odniesieniu do wszelkich niedociągnięć Wynajmujący ponosi odpowiedzialność tylko wtedy, gdy dotyczy to ważnego zobowiązania umownego i tylko wtedy, gdy szkoda była przewidywalna. Taka odpowiedzialność będzie ograniczona do 25% wartości zakupu netto przedmiotu umowy, zgodnie z dokumentacją Wynajmującego. W przypadkach, w których odpowiedzialności nie można wykluczyć z mocy prawa, pozostaje ona w pełnej mocy.

9. Przeniesienie praw i obowiązków, refinansowanie, wykonanie

Najemca może przenieść lub zastawić prawa i obowiązki wynikające z Umowy jedynie za uprzednią pisemną zgodą Wynajmującego

Najemca niniejszym zezwala na przeniesienie praw i obowiązków wynikających z umowy na cele refinansowe w drodze przejęcia umowy, z zastrzeżeniem, że przeniesienie to nie powoduje dla Najemcy żadnych niekorzystnych skutków prawnych lub ekonomicznych.

Najemcy nie przysługuje żadna zniżka, potrącenie lub zawieszenie płatności czynszu i / lub innego odszkodowania. W przypadku niekompletnej lub opóźnionej płatności Najemca popada w zwłokę w trybie natychmiastowym bez zawiadomienia o zwłoce. W takim przypadku wszystkie kwoty są natychmiast wymagalne i płatne, a Najemca jest winien opłatę administracyjną w wysokości 40,00 EUR plus VAT oraz odsetki handlowe od daty wymagalności do dnia pełnej płatności. Wynajmujący zastrzega sobie prawo do zmiany miesięcznej wysokości najmu w przypadku zmiany stawki VAT.

Jeżeli Najemca składa się z kilku osób fizycznych i / lub prawnych, odpowiadają one solidarnie za zobowiązania wobec Wynajmującego. Każdy Najemca jest nieodwołalnie upoważniony do dokonywania czynności i czynności prawnych z Wynajmującym w imieniu innych Najemców w związku z Umową (w najszerszym znaczeniu). Każda czynność i akt prawny Najemcy wobec Wynajmującego będzie zawsze uznawany za dokonany również w imieniu innego Najemcy (-ów).

10. Faktury i metody płatności

Najemca musi zapłacić czynsz z góry pierwszego dnia każdego kwartału kalendarzowego (chyba że uzgodniono inaczej).

Wynajmujący wystawi oddzielne faktury na kwoty należne na podstawie Umowy. Gdy Wynajmujący umieści te faktury w portalu klienta na swojej stronie internetowej, skąd można je pobrać i poprosi Najemcę o przesłanie kopii pocztą, za każdą przesłaną w ten sposób fakturę zostanie naliczona kwota 10,00 EUR plus VAT. .

Leasingobiorca upoważnia Leasingodawcę do pobierania zaległych kwot za pomocą polecenia zapłaty SEPA. Wynajmujący poinformuje Najemcę co najmniej pięć dni kalendarzowych przed terminem płatności o zbliżającym się poleceniu zapłaty za uprzednim zawiadomieniem. W przypadku powtarzających się poleceń zapłaty na tę samą kwotę wystarczy jednorazowe powiadomienie z góry.

11. Rozwiązanie umowy i odszkodowanie

Jeżeli Najemca nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań w całości i / lub nie w terminie lub jeśli można rozsądnie założyć, że Najemca nie wywiąże się ze swoich zobowiązań wynikających z Umowy (w tym między innymi w przypadkach upadłości, odroczenia płatności, rozwiązania umowy) firmę, zniszczenie lub utratę LO, zajęcie lub odzyskanie w LO i przeniesienie miejsca prowadzenia działalności lub adresu prowadzenia działalności), Najemca natychmiast popada w zwłokę, a Wynajmujący ma prawo, bez obowiązku cofnięcia lub odszkodowania, Najemca i bez uszczerbku dla innych praw Wynajmującego do wypowiedzenia Umowy w całości lub w części albo do zawieszenia wykonywania swoich zobowiązań.

Po rozwiązaniu Umowy Wynajmujący ma prawo do natychmiastowej zapłaty przez Najemcę odszkodowania w postaci wygasłych i niezapłaconych rat najmu oraz rat najmu, które Najemca byłby zobowiązany zapłacić, gdyby Umowa była utrzymana, wraz z odsetkami i kosztami ( w tym koszty, jakie Wynajmujący musi ponieść w związku z rozwiązaniem Umowy). Dokumentacja Wynajmującego stanowi niepodważalny dowód wysokości wyżej wymienionego odszkodowania; z zastrzeżeniem dowodu przeciwnego dostarczonego przez Najemcę. W przypadku rozwiązania (lub innego) rozwiązania Umowy, Najemca natychmiast traci prawo do korzystania z LO, a LO musi zostać zwrócone Wynajmującemu przez Najemcę w ciągu pięciu dni roboczych. Jeżeli Najemca nie zwróci LO niezwłocznie, ale nie później niż w ciągu pięciu dni roboczych, Najemca będzie winien natychmiast płatną karę w wysokości dwukrotności płatności kwartalnej (ceny najmu), którą Najemca jest winien z tytułu Umowy, w wysokości minimum 300,00 EUR . Najemcy nie przysługuje prawo do wstrzymania zwrotu LO wobec Wynajmującego z jakiejkolwiek przyczyny.

12. Umowy z osobami trzecimi

Wszelkie zmiany lub uzupełnienia Umowy mogą być uzgodnione wyłącznie bezpośrednio między Wynajmującym a Najemcą. Umowy zawarte pomiędzy Najemcą a dealerem / dostawcą nie rodzą żadnych praw ani obowiązków po stronie Wynajmującego. Niniejsze warunki, w tym umowa podstawowa, zawierają pełny opis praw i obowiązków Wynajmującego i Najemcy. Sprzedawca / dostawca nie może być uważany za przedstawiciela Wynajmującego. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności ani nie jest związany żadnymi obietnicami lub umowami złożonymi przez dealera / dostawcę.

Jeżeli Umowa stanowi jednostkę handlową z jedną lub kilkoma innymi umowami, o których mowa w art. 7:57 ust. 5 holenderskiego Kodeksu Cywilnego, Najemca nie będzie mógł dochodzić z nich żadnych praw od Wynajmującego. Najemca niniejszym zrzeka się wszelkich praw wobec Wynajmującego, w tym (między innymi) prawa do zawieszenia zobowiązań wynikających z Umowy, ich rozwiązania lub unieważnienia, na tej podstawie, że Umowa jest częścią podmiotu komercyjnego, jak zamierzano wcześniej.

13. Ochrona danych, obowiązujące prawo

Administratorem danych odpowiedzialnym za ochronę danych jest GRENKE AG.

Do Umowy zastosowanie ma prawo holenderskie. W zakresie przepisów prawa wyłącza się ustawowe przepisy o kredytowaniu rzeczy ruchomych, niezarejestrowanym majątku (ust. 1, tytuł 2b księgi 7 kodeksu cywilnego).

Kategorie

Marki

Inne sugestie

Popularne wyniki