Allmänna hyresvillkor

1. Påbörjande av hyresavtalet, skyldighet att rapportera brister, godkännande av leasingobjektet (nedan): "lo")

Den icke-avbokningsbara grundhyraperioden börjar den första dagen i kalenderkvartalet eller, om månadsbetalningar har avtalats, den första dagen i kalendermånaden efter leverans av LO. Om LO levereras tidigare än det datum då grunduthyrningsperioden börjar betalas 1/30 av det månatliga hyrespriset av Hyresgästen för varje dag i den mellanliggande perioden. Hyrestagaren kommer noggrant att inspektera LO på eller omedelbart efter leverans för fullständighet, korrekt drift och överensstämmelse och (om tillämpligt) rapportera brister och brister. Efter att Hyresgästen har fastställt att leveransen är klar och LO är i det avtalade avtalet kommer Leasetagaren att bekräfta leverans av LO till uthyraren med hjälp av en leveransbekräftelse eller annat dokument som görs tillgängligt av uthyraren.

2. Förnyelse, slut på hyresavtal, återlämnande av lo

Hyresavtalet ('Kontrakt') förnyas automatiskt för en period av tolv månader om det inte sägs upp skriftligen av någon av parterna minst tre månader före utgången av den grundläggande hyresperioden eller förnyelseperioden. Efter uppsägning av avtalet - även om det är tidigare än det överenskomna datumet - kommer Leasetagaren att returnera LO till uthyraren i ett funktionellt och avtalsmässigt godtagbart skick inom fem arbetsdagar. Alla uppgifter som anges av hyrestagaren måste raderas helt. LO returneras på hyresgästens bekostnad och risk till uthyrarens affärsadress eller, om uthyraren har tillhandahållit leasetagaren skriftligen, till en annan adress. Om LO inte returneras i tid har uthyraren rätt, men inte skyldigheten, att samla in LO eller låta det hyras ut på hyresgästens bekostnad. Hyrestagaren avstår från att behålla rätten till LO.

Om Avtalet sägs upp av någon anledning som Hyrestagaren är ansvarig för eller hänförlig till honom, kommer Leasetagaren att betraktas som försumlig betalning av de därmed förbundna skadorna till uthyraren om Leasetagaren inte gör sådan betalning inom 14 dagar efter mottagande av uppsägning.

Om Hyrestagaren avlider har inte hans / hennes arvinge rätt att säga upp avtalet.

3. Hyresgästens / användarens leverans och rättigheter

Hyrestagaren bär kostnaderna för leverans av LO (om inte annat avtalats). Uthyraren överlämnar härmed till Hyresgästen rättigheterna till återförsäljaren / leverantören med avseende på avtalsenlig leverans och (eventuell) avvikelse, med undantag för rätten till återbetalning av köpeskillingen. Hyrestagaren är ansvarig för att utöva dessa rättigheter

Hyrestagaren är skyldig att följa bruksanvisningen för återförsäljaren / leverantören och tillverkaren beträffande drift av LO samt alla tillämpliga lagkrav i detta avseende.

4. Risker relaterade till lo

Hyrestagaren bär risken för förlust, förstörelse eller skada för LO och risken för utebliven betalning från tredje part som är ansvarig för detta. Som ägare till LO har uthyraren tecknat en allmän skadeförsäkring hos ett erkänt försäkringsbolag i enlighet med de allmänna villkoren för skadeförsäkring, som kan konsulteras och laddas ner på https://www.grenke.nl/nl / voor-kunder / nedladdningar . Hyrestagaren bär kostnaderna för täckning av LO enligt denna försäkring. Hyresgästen har alltid rätt, och om uthyraren begär det, också skyldigheten att teckna skadeförsäkring för LO under vanliga förhållanden på egen bekostnad hos ett försäkringsbolag efter eget val. Hyrestagaren måste därefter bevisa att det finns ett försäkringsskydd. Om uthyraren har välgrundade invändningar mot försäkringsgivaren och / eller försäkringsvillkoren kommer Hyresgästen att teckna försäkringen hos ett annat försäkringsbolag och / eller på godtagbara villkor.

5. Försäkring och förmåner

Hyrestagaren överför härmed till uthyraren (i den mån det är nödvändigt i förväg) de anspråk / rättigheter som följer av den försäkring som han har tecknat gentemot LO och gentemot (möjliga) tredje parter som har orsakat skada på LO. Uthyraren har alltid rätt att anmäla överföringen. På uthyrarens begäran är hyrestagaren skyldig att verkställa sådana anspråk för uthyrarens räkning i händelse av skada och att kräva betalning från uthyraren. Hyresgästen kommer att ha alla självrisker enligt försäkringspolicyn. Förmåner enligt försäkringspolicyn och ersättning från tredje part måste användas för reparation eller utbyte av LO eller för ersättning för skador. Om reparationskostnader överstiger hälften av marknadsvärdet för LO vid den tidpunkten kan Hyresgästen säga upp avtalet skriftligen med omedelbar verkan. Om hyrestagaren säger upp avtalet av denna anledning, måste hyrestagaren sätta uthyraren i samma position som den skulle ha varit vid (avtalad ordinarie) slut på avtalet om ingen skada hade inträffat för LO. Hyrestagaren är då skyldig uthyraren ersättning i enlighet med artikel 11 i dessa allmänna villkor för leasing, plus restvärdet på LO enligt vad som framgår av uthyrarens register.

6. Användning, kostnader och reparationer

Hyrestagaren kommer att följa leverantörens och tillverkarens rekommendationer samt de rättsliga kraven när det gäller drift av LO och betala eventuella kostnader, skatter och avgifter i samband med användning eller ägande av LO och andra kostnader. Hyrestagaren kommer på sin bekostnad att hålla LO i ett avtalsenligt godtagbart och funktionellt skick (inklusive köp av de rekommenderade uppdateringarna) tills LO återlämnas till uthyraren. Dessutom kommer Hyrestagaren att ersätta uthyraren för alla anspråk som lämnats av tredje part till följd av arrangemanget, driften eller äganderätten gentemot LO. LO får inte överlämnas till återförsäljaren / leverantören eller någon tredje part, förutom för reparationsarbete och endast under den period som krävs för detta.

7. Leasegivarens ansvar, rättigheter och skyldigheter vid brister, garantier

Uthyraren utesluter ansvar för eventuella brister i LO och i samband därmed ska uthyraren vid avtalets ingående bära hyresgästen om rättigheterna mot återförsäljaren / leverantören med avseende på brister i och bristande överensstämmelse med LO, med undantaget från rätten till återbetalning av köpeskillingen. Om defekter uppstår eller i händelse av en garantifråga, måste Hyresgästen omedelbart utöva dessa rättigheter. I händelse av prisavdrag eller upplösning av köpeavtalet kommer Hyrestagaren att kräva betalning från Uthyraren. Hyresgästen har endast rätt att avbryta betalningen av förfallna belopp om, efter meddelande om fallissemang, (tilläggs) efterlevnad från återförsäljaren / leverantören inte görs och återförsäljaren / leverantören bevisligen accepterar Hyresgästens begäran om prisreduktion eller upplösning avtal eller om Hyrestagaren har väckt talan mot återförsäljaren / leverantören. Detsamma gäller för en part som har ställt garantier för LO. Rättigheter som uppstår på grund av brister i en LO kommer (i alla fall) att upphöra efter en period på ett år på grund av recept. Hyresgästens rättigheter enligt ovan gäller inte för begagnade LO.

8. Uthyrares ansvar

Uthyraren är ansvarig för ett LO-misslyckande om han eller dess representant (i) felaktigt har dolt en defekt, eller (ii) har gett en garanti med avseende på LO. Uthyraren är ansvarig för anspråk på skador till följd av dödsfall, skada på lemmar eller hälsoskador som uthyraren är ensam ansvarig för. Detsamma gäller skada orsakad av egendom eller ekonomisk skada till följd av avsikt eller grov vårdslöshet från uthyraren. Med avseende på eventuella brister är uthyraren endast ansvarig om det gäller en viktig avtalsförpliktelse och endast om skadan var förutsebar. Sådan skuld begränsas till 25% av nettoköpsvärdet för LO, vilket framgår av uthyrarens register. I de fall där ansvar inte kan uteslutas enligt lag förblir det fullt ut.

9. Överföring av rättigheter och skyldigheter, refinansiering, prestation

Hyrestagaren får endast överlåta eller pantsätta rättigheter och skyldigheter som härrör från Kontraktet med uthyrarens föregående skriftliga medgivande

Hyrestagaren godkänner härmed överlåtelse av rättigheter och skyldigheter enligt avtalet för refinansieringsändamål genom övertagande av avtal, med förståelse för att överföringen inte medför några juridiska eller ekonomiska nackdelar för hyrestagaren.

Hyresgästen har inte rätt till någon rabatt, kvittning eller avstängning i samband med betalning av hyran och / eller annan ersättning. I händelse av ofullständig eller sen betalning är Hyresgästen omedelbart i standard utan föregående meddelande. I så fall förfaller alla belopp omedelbart och betalas och leasetagaren är skyldig en administrationsavgift på 40,00 euro plus moms och kommersiell ränta från förfallodagen till dagen för full betalning. Uthyraren förbehåller sig rätten att justera det månatliga hyresbeloppet vid en ändring av momssatsen.

Om Hyrestagaren består av flera fysiska och / eller juridiska personer, är de solidariskt ansvariga för skyldigheterna gentemot uthyraren. Varje hyrestagare har oåterkalleligen behörighet att utföra handlingar och rättsliga handlingar med uthyraren på uppdrag av de andra hyrestagarna i förhållande till avtalet (i vid mening). Varje handling och rättslig handling hos en hyrestagare med uthyraren anses alltid ha utförts på uppdrag av de andra hyrestagarna.

10. Fakturor och betalningsmetoder

Hyresgästen måste betala hyran i förskott den första dagen i varje kalenderkvartal (om inte annat överenskommits).

Uthyraren kommer att utfärda separata fakturor för belopp som ska betalas enligt avtalet. När uthyraren placerar dessa fakturor i kundportalen på sin webbplats, från vilken de kan laddas ner, och ber hyrestagaren att skicka en kopia per post, kommer ett belopp på 10,00 EUR plus moms att debiteras för varje faktura som skickas på detta sätt. .

Hyrestagaren bemyndigar uthyraren att samla in betalningar av utestående belopp med hjälp av SEPA-autogiro-mandat. Uthyraren kommer att informera Hyresgästen minst fem kalenderdagar innan en betalning ska betalas om den kommande autogiro med förvarning. När det gäller upprepade autogireringar av samma belopp räcker ett engångsförskott.

11. Uppsägning och ersättning

Om Hyrestagaren inte fullgör sina skyldigheter i sin helhet och / eller inte i tid eller om det rimligen kan antas att Hyresgästen inte kommer att fullgöra sina skyldigheter enligt Kontraktet (inklusive men inte begränsat till fall av konkurs, uppskjutande av betalning, uppsägning av företaget, förstörelse eller förlust av LO, beslag eller återhämtning vid LO och omlokalisering av företagsort eller företagsadress), är Leasetagaren omedelbart i fallissemang och uthyraren har rätten, utan någon skyldighet att återföra eller kompensera till hyrestagaren och utan att det påverkar hyresgästens andra rättigheter, att säga upp avtalet helt eller delvis eller att stänga av fullgörandet av dess skyldigheter.

Vid uppsägning av avtalet har uthyraren rätt till omedelbar betalning av hyresgästen för ersättning bestående av utgångna och obetalda hyresbetalningar och hyresbetalningar som hyresgästen skulle vara skyldiga att betala om kontraktet bibehölls, plus ränta och kostnader ( inklusive kostnader som uthyraren måste ådra sig i samband med uppsägningen av avtalet). Uthyrarens register utgör övertygande bevis med avseende på beloppet för den ovan nämnda ersättningen. under förutsättning att bevis för motsatsen tillhandahålls av hyrestagaren. I händelse av upplösning (eller på annat sätt) uppsägning av Kontraktet förlorar Hyresgästen omedelbart rätten att använda LO och LO måste återlämnas till Uthyraren av Leasetagaren inom fem arbetsdagar. Om Hyrestagaren inte returnerar LO omedelbart men senast inom fem arbetsdagar är Hyrestagaren skyldig en omedelbart betalningsbar straffavgift på två gånger den kvartalsvisa betalning (hyrespris) som Hyrestagaren är skyldig enligt avtalet, med ett minimum av 300,00 EUR . Hyrestagaren har inte rätt att avbryta återlämnandet av LO mot uthyraren, oavsett skäl.

12. Avtal med tredje part

Eventuella ändringar eller tillägg till avtalet kan endast avtalas direkt mellan uthyraren och leasetagaren. Avtal som ingås mellan Hyrestagaren och återförsäljaren / leverantören leder inte till några rättigheter eller skyldigheter från Uthyrarens sida. Dessa villkor, inklusive det underliggande avtalet, innehåller en fullständig beskrivning av uthyrares och hyrestagares rättigheter och skyldigheter. Återförsäljaren / leverantören kan inte betraktas som en representant för uthyraren. Uthyraren är inte ansvarig för eller bunden av några löften eller avtal gjorda av återförsäljaren / leverantören.

Om avtalet bildar en kommersiell enhet med ett eller flera andra avtal som avses i artikel 7:57, punkt 5 i den nederländska civillagen, kommer inte hyrestagaren att kunna erhålla några rättigheter från uthyraren därifrån. Hyrestagaren avstår härmed från alla rättigheter mot uthyraren, inklusive (men inte begränsat till) rätten att stänga av eller säga upp eller upphäva alla förpliktelser enligt avtalet, på grund av att avtalet är en del av en kommersiell enhet enligt ovan.

13. Dataskydd, tillämplig lag

Den registeransvarige som ansvarar för dataskyddet är GRENKE AG.

Holländsk lag är tillämplig på avtalet. De lagstadgade bestämmelserna om kredit på varor som rör lös egendom, icke-registrerad egendom (avsnitt 1, avdelning 2b i bok 7 i civillagen), i den utsträckning som regleringsrätten omfattar, utesluts härmed.

Kategorier

Märken

Andra förslag

Populära resultat